• Nederlands
 • Privacy statement
 • Privacy statement
 • Privacy statement
 • Privacy statement
 • Privacy statement
 • Privacy statement
Voorlichting

Privacy Statement T. Boer & zn bv

Wie zijn wij? 

Slachterij T. Boer & zn bv is een wereldwijd opererende, toonaangevende exporteur van kalfsvlees met gegarandeerde SKV-kwaliteit. Vanuit eigen slachting en verwerking leveren wij wereldwijd aan groothandel, retail, caterers, industrie, horeca en grootverbruikers.
 
Met meer dan een eeuw ervaring realiseren wij met traditioneel vakmanschap een slachting en verwerking van gemiddeld 8.000 kalveren per week, waarvan 7.000 melkgevoerde kalveren en 1.000 Vitender.

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon:+31180 395395
E-mail:boer@boer.com
Website:www.boer.com
Postadres:Postbus 6, 2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

Soorten gegevens

NAW gegevens
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 • Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, maken wij alleen gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen.

 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.

 • Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

 • Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

Gegevens over uw contact met ons

 • Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had wanneer u ons een vraag hebt gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening


Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze data te beheren en te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Verbeteren en innoveren


We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens de we niet nodig hebben, ook kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

 • beperking van uw persoonsgegevens;

 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

 • overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek.
Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten. 

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan derden, die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken. Deze externe partijen doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van het Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele versie.

Vragen of klachten betreffende het Privacy statement

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen of bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als relatie? Neem dan in ieder geval contact met ons op via privacy@boer.com zodat we samen uw vraag of probleem kunnen oplossen.

Mocht deze samenwerking geen goede oplossing opleveren, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Deze site maakt gebruik van cookies
 • Verberg deze melding